Geoplus olarak en iyi bildiğimiz işleri yapıyoruz.

Geoplus bünyesinde barındırdığı konusunda uzman teknik kadrosuyla gerek kamu sektörüne gerekse özel sektöre jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidrojeoloji ve geoteknik mühendisliği alanlarının yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama gibi birçok alanda hizmet vermektedir. 

Faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Hizmetleri

Jeoloji mühendisliğinin faaliyet alanları olan yer kabuğunun oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların aranması ve geliştirilmesi; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol vb.) yer seçimi ve bu yapıların stabilite analizleri; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi konularında kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

Jeofizik Araştırma Hizmetleri

Doğal kaynakların aranması, araştırılması, bulunması, rezerv özelliklerinin saptanması, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının, yapı yeri ve güzergâh seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularda, jeofizik araştırmaları kapsamında hizmet vermektedir.

Geoteknik Araştırma Hizmetleri

Yerleşim projeleri ve konutlar, ulaşım sistemleri, köprüler ve sulama yapıları, enerji üretim tesisleri, limanlar ve deniz yapıları, tüneller ve yeraltı yapıları, atıkların uzaklaştırılması ve arıtma yapıları gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında; etüt, tasarım ve yapım aşamalarında, inşaat alanın jeolojik ve zemin yapısının belirlenmesi uygulamalarını kapsayan hizmet vermekteyiz.

Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri

Yapı-zemin etkileşimini ortaya çıkaran mühendislik parametrelerinin tespiti sürecinde, laboratuvar çalışmaları en önemli kalemlerden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan yapı temellerinin oturacağı kaya ve zemin özelliklerinin mühendislik bakımından laboratuvar ortamında irdelenmesi ve tespiti her geçen gün geliştirilerek uygulanması daha çok önem kazanmaktadır. Laboratuvar ve deneyler hakkında detaylı bilgi almak için www.kzmlaboratuvar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hidrojeolojik Araştırma Hizmetleri

Hidrojeolojik araştırma hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltısuyu Arama Belgesi, Yeraltısuyu Kullanma Belgesi, Yeraltısuyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüd, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmalar oluşturur.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Hizmetleri

Mühendislik uygulamalarında veritabanı yönetim sistemi ve her türlü sorgulama yöntemlerini kullanarak sonuç üretme, coğrafi analizler, veri üretimi, veri dönüşümü, veri entegrasyonu ile uydu görüntüleri üzerinde geometrik düzeltme (ortorektifikasyon), mozaikleme, zenginleştirme, sınıflandırma, değişiklik analizi, bant oranlama, sayısallaştırma, format/datum/projeksiyon dönüşümü ve paftalama hizmetleri vermektedir.